Founder Team

Core Team

Malai Devan
Malai Devan
Core Team
Rishi
Rishi
Mithil Patel
Mithil Patel
Vaishali Joshi
Vaishali Joshi
Shrenik Shah
Shrenik Shah
Prasad Kulabkar
Prasad Kulabkar
Mukesh Tiwari
Mukesh Tiwari
Dr. Kiran Dave
Dr. Kiran Dave

Group captains

Virendra Tripathi
Virendra Tripathi
Saddle Leader - Cyclone Sabarmati
Shrenik Shah
Shrenik Shah
Saddle Leader - Cyclone Central
Ravi Majumdar
Ravi Majumdar
Wheel Commander - Cyclone East
Prasad Kulabkar
Prasad Kulabkar
Saddle Leader - Cyclone West
Mukesh Tiwari
Mukesh Tiwari
Saddle Leader - Cyclone Bopal
Gopinath Dhandapani
Gopinath Dhandapani
Wheel Commander - Cyclone Sabarmati
Ghanshyam Singh
Ghanshyam Singh
Wheel Commander - Cyclone Bopal
Geeta Rao
Geeta Rao
Wheel Commander - Cyclone Central
Dr. Kiran Dave
Dr. Kiran Dave
Wheel Commander - Cyclone West

Randonneur Team

Khushali Purohit
Khushali Purohit
Nisarg Kansara
Nisarg Kansara